Extra ALV dinsdag 16 mei 2017

01-05-2017

De NBB heeft gesteld dat alle basketbalverenigingen hun statuten dienen aan te passen. Hiervoor heeft de NBB een concept statuut gemaakt. Voornaamste wijzigingen ten opzichte van de oude statuten zijn;

- het woord basketbal is in alle zinsnedes gewijzigd in basketball,

- alles zinsnedes waarin gesproken werd over het rayon of afdeling van de NBB zijn verwijderd. Dit omdat er nu één landelijke NBB is, 

- bestuursleden kunnen nu gekozen worden voor een periode van 3 jaar in plaats van 2 jaar. Er is nu een maximum gesteld van 12 jaar (dus 3 maal herkiesbaar),

- bescheiden van de algemene vergadering dient het bestuur 7 jaar te bewaren in plaats van 10 jaar,

- een besluit tot wijziging van de statuten behoeft 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering in plaats van 2/3 van het aantal leden dient aanwezig te zijn.

Het gaat te ver om alle zinsnedes of woorden die gewijzigd zijn hier te benoemen. Voor de geïntresseerden zijn alle wijzigingen zijn tijdens de extra ALV in te zien.