Algemene Ledenvergadering 19 april 2017

15-03-2017

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

Datum:      woensdag 19 april 2017

Aanvang:   20.00 uur

Locatie:     Partyzaal “De Wissel”

AGENDA

 1. Opening
 2. Wijziging statuten conform conceptmodel NBB
 3. Bestuursmededelingen
 4. Notulen ALV dd 20 april 2016
 5. Verkiezing bestuursleden
 • Voorzitter (vacant)
 • Secretaris / Willem Berkhout : aftredend (herkiesbaar)
 • Penningmeester / Simon-Jan Haytink : niet aftredend
 • Lid Sponsorcommissie / Michiel Beckman : aftredend
 • Lid Technische Commissie Jeugd /Ria Berkhout-de Wit : niet aftredend
 • Lid Technische Commissie Senioren / Jurjen Thie, Thomas van Dijk : niet aftredend.

5. Verslag penningmeester, overzicht inkomsten en uitgaven 2016/2017

6.  Verslag kascontrolecommissie:

     -  Kascontrolecommissieleden; Ronald van Keulen en Gregor Aaij 

      - Verkiezing kascontrolecommissie 2016 (vervanger voor Ronald)

7.  Begroting 2017 / 2018

     - Vaststelling contributies 2017-2018

8.  Verslagen diverse commissies

9.   Rondvraag

10. Sluiting